Julien VERCAMMEN

 • Familierecht (in de meest ruime zin van het woord)

Julien VERCAMMEN is doctor in de rechten aan de K.U.Leuven (1969), waar hij tevens een licentiaat in het notariaat behaalde (1969). Hij startte zijn loopbaan aan de Antwerpse balie om vervolgens af te zakken naar zijn geboortestad Mechelen waar hij in 1970 lid werd van de balie. Julien VERCAMMEN is ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Zijn praktijk spitst zich vooral toe op advies- en procedurewerk inzake familierecht.

 julien.vercammen@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Viviane VAN DEN VONDER

 • Bouwrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Contractenrecht

Viviane VAN DEN VONDER behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven (1974). Zij schreef zich in aan de Mechelse balie in 1974. Zij is juridisch auteur en was gedurende vele jaren verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht van de rechtsfaculteit te Leuven. Zij was eveneens gedurende meer dan twintig jaar plaatsvervangend vrederechter te Mechelen. Zij legt zich hoofdzakelijk toe op bouwrecht, burgerlijke aansprakelijkheid en contractenrecht.

 viviane.vandenvonder@iniureconstans.be
 bouw@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Johan TIMMERMANS

 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht
 • Familierecht (personenrecht & huwelijksvermogensrecht)
 • Publiek recht (administratief recht, procedure Raad van State, stedenbouwrecht en milieurecht)
 • Sociaal recht (arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Milieurecht
 • Sportrecht

Johan TIMMERMANS is licentiaat in de rechten aan de U.I.A. (1980). Hij werd in 1980 lid van de Mechelse balie. De praktijk van Johan TIMMERMANS omvat vooral advies- en geschillenwerk in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht alsmede familierecht, publiek recht, sociaal recht en strafrecht. Naast zijn juridische activiteiten is Johan TIMMERMANS ook een sociaal bewogen iemand. Zo was hij gedurende meerdere jaren schepen van de Stad Mechelen, en zetelt hij nog steeds, thans voor een vierde opeenvolgende legislatuur, in de gemeenteraad van de Stad Mechelen, deel uitmakende van de Open-VLD fractie. Benevens de zuivere politieke engagementen is Johan TIMMERMANS tevens lid van de Raad van Bestuur van de Pro League en van de KBVB, alsmede lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB. Last but not least is Johan TIMMERMANS ook voorzitter van de voetbalvereniging K.V. Mechelen.

johan.timmermans@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Thierry LAMMAR

 • Vennootschapsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht
 • Ondernemingen in moeilijkheden (vereffening, faillissement en WCO)
 • Handelsrecht en bankrecht
 • Fiscaal recht (directe en indirecte belastingen)
 • Beslagrecht en nationale – internationale arbitrage
 • Publiek recht

Thierry LAMMAR behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de U.I.A. (1991), waar hij ook een Master in Business Law (2001) behaalde. Daarnaast is hij gediplomeerde vennootschapsrecht aan de K.U.B. (1993). Thierry LAMMAR kwam aan de balie te Mechelen in 1992. Hij is curator bij de rechtbank van koophandel te Mechelen en wordt geregeld aangesteld als schuldbemiddelaar bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen. Thierry LAMMAR’s praktijk spitst zich toe op advies en betwisting in vennootschapsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht, fiscaal recht, handels- en bankrecht alsmede beslag en uitvoeringsproblematiek. Daarnaast is Thierry LAMMAR tevens sociaal geëngageerd en bekleedt hij diverse bestuursfuncties in socio-culturele organisaties. Hij is sinds het gerechtelijke jaar 2014-2015 lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Mechelen, tijdens het gerechtelijke jaar 2016-2017 oefent hij er tevens het ambt van vice-stafhouder uit.

 thierry.lammar@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Joris VERCAMMEN

 • Aannemingsrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht
 • Familierecht
 • Sportrecht
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Contractenrecht
 • Onroerend goed
 • Huurrecht

Joris VERCAMMEN, zoon van Julien VERCAMMEN en Viviane VAN DEN VONDER, is licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven. (1998) en tevens houder van een D.E.A. Strafrecht en Strafvordering aan de Université de Paris (II) (1999). Hij werd in 1998 lid van de Mechelse balie. Joris VERCAMMEN legt zich toe op familierecht in de meest ruime zin van het woord, met name echtscheidingsrecht, problemen in verband met het beëindigen van feitelijk en wettelijk samenwonen, familiaal vermogensrecht, adoptie, erfrecht en nalatenschappen, alsmede op contractenrecht, burgerlijke aansprakelijkheid en strafrecht.

 joris.vercammen@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Iris VERCAMMEN

 • Familierecht (personenrecht & huwelijksvermogensrecht)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht
 • Bouwrecht
 • Huurrecht

Iris VERCAMMEN, dochter van Julien VERCAMMEN en Viviane VAN DEN VONDER, is licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven (2003) en tevens houder van een kandidaatsdiploma moderne geschiedenis aan dezelfde universiteit (1999).

Zij werd in 2003 lid van de balie te Leuven en is sinds 2004 aangesloten bij de Mechelse balie. De takken familierecht, familiaal vermogensrecht en vereffeningen en verdelingen huwgemeenschappen en nalatenschappen behoren tot haar kennisdomeinen.  Zij legt zich ook toe op onroerend goed, bouwrecht en huurrecht.

 iris.vercammen@iniureconstans.be
 bouw@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Dieter VAN HEMELRYCK

 • Straf- en strafprocesrecht

Dieter VAN HEMELRYCK is licentiaat in de rechten aan de K.U. Leuven (2004), waar hij ook met onderscheiding de titel behaalde van gediplomeerde in de aanvullende studie van de criminologische wetenschappen (2005). Hij werd lid van de Mechelse balie in 2005 alwaar hij zich sinds 2009 engageerde in de Conferentie van de Jonge Balie en er de functie van Voorzitter waarnam van 2011-2013. Sinds 15/02/2012 is hij lid-advocaat van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Mechelen, functie die hij tot op heden uitoefent. in 2016 volgde hij met succes een opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
Dieter VAN HEMELRYCK is een generalist met een bijzondere voorkeur voor het straf- en strafprocesrecht, waar hij zowel voor beklaagden als voor slachtoffers optreedt. Hij pleit niet enkel in correctionele zaken, doch heeft ook reeds een aantal assisenzaken op zijn naam staan.

 dieter.vanhemelryck@iniureconstans.be

Verzekeringsattest

Anne VAN
DEN BULCK

 


Roeland
LEMBRECHTS

 


.

Verzekeringsattest
 www.gvido.be
 E-Mail

Stefanie
BUELENS

 


.

Verzekeringsattest
 E-Mail

Dieter
DECOSTER

 


.

Verzekeringsattest
 E-Mail