Artikel 1
Maatschappelijke benaming

1.1.

Het advocatenkantoor “In Iure Constans” groepeert de advocaten Viviane VAN DEN VONDER, Joris VERCAMMEN, Johan TIMMERMANS, Thierry LAMMAR, Iris VERCAMMEN,  Anne VAN DEN BULCK, Jasper DECOLVENAER en Judy COOREMAN

1.2.

Meester Viviane VAN DEN VONDER, Meester Joris VERCAMMEN en Meester Iris VERCAMMEN oefenen hun beroep uit als vennoten van de B.V. VERCAMMEN – VAN DEN VONDER, B.T.W. nummer BE0437.150.789

1.3.

Meester Thierry LAMMAR oefent zijn beroep uit als zaakvoerder van de B.V. Advocatenkantoor Thierry LAMMAR, B.T.W. nummer BE0474.264.177

1.4.

De andere advocaten oefenen hun beroep uit als natuurlijke personen en baten hun kantoor uit in persoonlijke naam.

1.5.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door voornoemde advocaten, hun vennoten, medewerkers en administratief personeel.

Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

Artikel 2
Dekking beroepsaansprakelijkheid

2.1.

Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd , langs de Orde van Vlaamse balies om, bij AMLIN EUROPE N.V., Koning Albertlaan 9, 1210 BRUSSEL.

2.2.

De advocaat beperkt zijn of haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schade zal uitkeren, verminderd met de vrijstelling.

2.3.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt wordt de schadevergoeding wegens beroepsfout beperkt tot de aan te rekenen erelonen.

Artikel 3
Erelonen en kosten

3.1.

De advocaat factureert aan de cliënt erelonen, kosten en provisies, zijnde een voorschot op ereloon en kosten.

De opgegeven bedragen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en dienen te worden betaald op de kantoorrekening van de advocaat zoals deze door hem zal worden opgegeven.

De erelonen, provisies en kosten zijn betaalbaar op datum factuur of aanvraag.

Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestellingen van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsintrest van 10% per jaar en een forfaitaire verhoging van 10% op het openstaande saldo.

Iedere betwisting met betrekking tot erelonen, kosten en provisies moet aan de advocaat worden gericht per aangetekend schrijven, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na datum factuur of datum aanvraag.

Bij gebreke hieraan wordt de factuur of aanvraag met vermelding van de erelonen, kosten en provisies geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de cliënt.

3.2.

De advocaat behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige of bij gebrek aan betaling van de erelonen, kosten en provisies de in de overeenkomst tot juridische dienstverlening overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot op het ogenblik dat de erelonen, provisies en kosten volledig zijn betaald, dan wel de overeenkomst tot juridische dienstverlening onmiddellijk te beëindigen.

De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit de schorsing of de beëindiging van de in de overeenkomst tot juridische dienstverlening met de cliënt overeengekomen werkzaamheden.

3.3.

Voor de geleverde prestaties betaalt de cliënt aan de advocaat een uurloon tussen 75 euro en 200 euro naargelang de hoedanigheid van de cliënt en de aard van de zaak, meer bepaald kan het uurtarief worden aangepast aan de bijzondere omstandigheden eigen aan de opdracht zoals -maar niet beperkt tot- het financiële belang van de zaak, de vereiste specialisatie, het spoedeisend karakter, de ervaring, het behaalde resultaat en zo meer.

Voor bepaalde prestaties of invorderingen kan het ereloon bestaan uit een afgesproken bedrag of een percentage.

3.4.

De kosten voor het openen van een dossier worden forfaitair bepaald op 35 euro.

De overige kosten worden afzonderlijk begroot en aangerekend, met name de gerechtskosten (inhoudende, maar niet bepekt tot: kosten gerechtsdeurwaarder, notaris, expert, rolrechten, griffierechten allerhande, vertalingen), de verplaatsingskosten en  de vacaties, alsmede de bijzondere en uitzonderlijke kosten.

Per brief wordt een bedrag aangerekend van 11 euro.

Voor conclusies, verzoekschriften, nota’s e.d. akten een bedrag van 13 euro per blad.

Fotokopijen, inkomende mails en inkomende faxen, alsmede scanafdruk worden bepaald op 0,40 euro per blad.

De verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,60 euro per kilometer plus de parkeerkost.

De vacatiekost, zijnde de kost voor de gespendeerde tijdsduur van kantoor naar rechtbank of plaats van afspraak, wordt berekend aan minimum 75 euro per uur.

3.5.

De BTW op administratiekosten en ereloon bedraagt 21%.

Artikel 4
Beroep op derden

4.1.

De cliënt gaat er, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, mee akkoord dat de door hem/haar geraadpleegde advocaat voor (specifieke aspecten van) haar opdracht een beroep kan doen op andere advocaten.

4.2.

Indien er bij de behandeling van een dossier beroep wordt gedaan op een derde – gerechtsdeurwaarder, notaris, vertaler, tolk, e.a. – laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan over aan de advocaat.

4.3.

De cliënt vereffent – zo de advocaat dit vraagt – de ereloonstaten van deze derde (gerechtsdeurwaarder, notaris, vertaler, tolk, e.a.) zelf, waarbij kosten aan derden (zoals dagvaardingskosten, gerechtskosten e.d.) stipt door de cliënt dienen te worden aanbetaald.

4.4.

De advocaten van “In Iure Constans” kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van deze kosten.

4.5.

De advocaten van “In Iure Constans” kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doen.

Artikel 5
Relatie advocaat-cliënt

5.1.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de cliënt.

De cliënt verbindt er zich toe tijdens de opdracht alle nodige en nuttige informatie en stukken onmiddellijk mee te delen aan de advocaat.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de namens hem/haar verstrekte informatie.

5.2.

Indien de cliënt aan de advocaat informatie of stukken toezendt mag de cliënt er pas op vertrouwen dat deze door de advocaat zijn ontvangen, indien een persoonlijke bevestiging hierover wordt afgeleverd.

Artikel 6
Derdengelden

6.1.

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan cliënt.

6.2.

Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van het ontvangst van het bedrag en brengt hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet kan worden doorgestort.

6.3.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen, mits naleving van de toepasselijke deontologische bepalingen. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.4.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 7
Bewaring dossier

Vanaf de beëindiging van de opdracht wordt het dossier vijf jaar bijgehouden, waarna het vernietigd wordt. De aansprakelijkheid van de advocaat verjaart vijf jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 8
Toepasselijk recht & Geschillen

Elke overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en uitsluitend bevoegd zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.